Чибіряк Яна Іванівна

Чибіряк Яна Іванівна

Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: 
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

Назва дисципліни

Науково-методичне забезпечення

Чисельні методи

1) Чисельні методи в інформатиці: підручник / Л. П. Фельдман, А. І. Петренко, О. А. Дмитрієва. — К. : Видавнича група BHV, 2006. — 480 с. + Гриф МОН.

2) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Обчислювальна математика": для студ. напряму підготовки 0908 "Електроніка" денної форми навчання: у 2-х ч. / В. В. Ігнатенко. — Суми : СумДУ, 2012. — 113 с.

3) Обчислювальна математика. Тема "Елементи обчислювальної математики" / Л. Д. Назаренко. — Суми : СумДУ, 2001. — 204 с.

Операційні системи

1) Операційні системи : підручник / В. А. Шеховцов ; За заг. ред. М.З. Згуровського. — К. : Видавнича група BHV, 2005. — 576 с. + Гриф МОН.

2) Основи функціонування операційних систем. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Чекалов. — Суми : СумДУ, 2010. — 85 с. + Гриф МОН.

Інформаційні системи у виробництві

1) Інформаційні системи і технології на виробництві: конспект лекцій з дисципліни / укладач Скороходов О.М. – Херсон, 2009. – 272 с.

Програмне забезпечення обчислювальних систем

1) Методичні вказівки до виконання та оформлення розрахункової роботи з дисципліни "Програмне забезпечення ЕОМ" : для студ. денної форми навчання напряму 0802 / Л. О. Глущенко, Т. В. Пташник. — Суми : СумДУ, 2007. — 40 с.

Організація та обробка електронної інформації

1) Методичні вказівки до виконання та оформлення розрахункової роботи з дисципліни "Програмне забезпечення ЕОМ" : для студ. денної форми навчання напряму 0802 / Л. О. Глущенко, Т. В. Пташник. — Суми : СумДУ, 2007. — 40 с.

Основи патентознавства, ліцензування та сертифікація програмних продуктів

1) Правовая охрана компьютерных программ и баз данных: учебн. пособие / Боровская Е.А., Кудашов В.И., Лосев С.Е. – Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 2008. – 158 с.

2) Защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие / Малахов Ю.А.- Брянск: БГТУ, 2005. - 96 с.

3) Компьютерное право. Практическое руководство: учебное пособие / Львов: Аверс, 1998. - 256 с.

4) Стандартизация и сертификация программного обеспечения: конспект лекций по курсу / Глухова Л.А. – Минск, 2004. – 80 с.

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень: Моделювання та оптимізація технологічних процесів складання у машинобудуванні із застосуванням методів інформаційних технологій

Участь у наукових проектах:

Рік

Назва проекту

   
   

Список основних публікацій:

Дата

Публікація

2013

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Системне програмування та операційні системи" : для студ. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання — Суми : СумДУ, 2013. — 36 с.

2012

Моделирование сборочных процессов с учетом конструкторско-технологических и экологических ограничений// Материалы 8-й Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Болгария. – 2012. – С. 475-479

2012

Підвищення ефективності складальних процесів у машинобудуванні// Вісник ХНТУ.- випуск 121.- «Технічний сервіс машин для тваринництва».- Харків.- 2012.- С. 137-141.

2011

Синтез раціональної послідовності складання виробів // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2011.- №15. – С.239-305

Інформаційні технології проектування, усі права захищені (с)